МЕТА ТА ЦІЛІ НАШОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Мета діяльності Організації:

Об’єднання небайдужих та свідомих громадян навколо цілей Організації для спільної розробки та впровадження соціальних проектів і необхідних дій спрямованих на покращення навколишнього середовища країни.

Основні цілі Організації:

• сприяти швидкому реагуванню органами державної влади на суспільні проблеми в сфері збереження довкілля країни;
• сприяти розробці програм направлених на збереження природного середовища країни, її водних біоресурсів та підтримувати прогресивні світові ініціативи, програми в цій сфері;
• сприяти захисту природно-ресурсного потенціалу країни, в тому числі водних біоресурсів;
• сприяти вдосконаленню державної екологічної політики;
• сприяти встановленню пріоритетних завданнь охорони довкілля, механізми їх реалізації, напрямки гармонізації та інтеграції екологічної політики України;
• сприяти розробленню завданнь в галузі охорони довкілля та екологічної безпеки задля втілення їх в програми Уряду країни;
• сприяти в наближенні законодавства України до європейського рівня шляхом втілення нових ідей та програм економічного розвитку задля охорони природного середовища;
• інформувати громадськість про діяльність Організації через висвітлення в засобах масової інформації;
• привертати увагу громадян до актуальних проблем довкілля та охорони водних біоресурсів;
• сприяти налагодженню та розширенню співробітництва у сфері охорони та захисту довкілля;
• сприяти розв’язання екологічних проблем країни шляхом взаємодії між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами, установами, організаціями, їх об’єднаннями на державному рівні;
• надавати інформацію членам Організації та громадянам країни щодо захисту їх екологічних прав та інтересів;
• взаємодіяти та здійснювати підтримку в обміні досвідом, знаннями, спеціалістами та інформацією у сфері охорони, збереження та захисту довкілля;
• забезпечувати доступ до інформації та знань у сфері довкілля, розвиток видавничої справи, засобів масової інформації та інформаційної інфраструктури;
• забезпечення підготовки пропозицій щодо розв’язання екологічних проблем країни, сприяти в формуванні ефективної екологічної політики, підготовці рішень, реалізація яких може вплинути на стан довкілля, в тому числі в освітніх, наукових, культурних програмах та діяльності з питань довкілля;
• сприяти поширенню екологічних знань; організація, фінансування та проведення досліджень з актуальних екологічних проблем країни;
• сприяти розробці та здійсненню регіональних та місцевих програм, проектів та ініціатив, участь у розробленні проектів відповідних актів органів державної влади та місцевого самоврядування спрямованих на розвиток природоохоронної справи, захисту екологічних прав, охоронні, збереженню та захисту довкілля.
• сприяти громадським організаціям, громадянам, громадам та іншим заінтересованим суб’єктам, які здійснюють екологічних захист в країні, здійснювати підтримку у їх діяльності з питань довкілля задля втілення мети Організації;
• сприяти запобіганню забрудненню довкілля, екологічний моніторинг та незалежна екологічна експертиза; вивчення впливу екологічних чинників на здоров’я людини;
• сприяти збереженню ландшафтного та біологічного різноманіття; розробка та дослідження екологічних шляхів господарювання; сприяння розвитку природно-заповідного фонду країни;
• здійснювати організацію масових заходів (зборів, мітингів, демонстрацій, благодійних акцій, обговорень тощо), спрямованих на виконання завдань Організації);
• приймати участь в організації і фінансуванні, а також проведення конференцій, лекцій, семінарів, симпозіумів, виставок, презентацій, прес-конференцій, концертів, вистав, фестивалів, форумів, інших освітніх та наукових заходів на виконання статутних завдань Організації;
• збирати, аналізувати, поширювати та забезпечувати доступ до екологічної інформації, створення власних екологічних інформаційних систем і баз даних, видання бюлетенів та іншої друкованої продукції, підготовка аудіо-візуальних матеріалів без отримання прибутку;
• організовувати екологічні походи, фестивалі, інші масові культурні та просвітницькі заходи, якщо це відповідає меті Організації;
• сприяти розвитку міжнародних зв’язків та налагодження міжнародної співпраці з питань, які стосуються статутної діяльності Організації; запрошення в Україну іноземних спеціалістів, направлення за кордон членів Організації для реалізації проектів та програм Організації;
• здійснювати інші дії відповідно до завдань Організації та законодавства України.